Licencja

Zakupując licencję otrzymają Państwo:

 • Pliki potrzebne do uruchomienia programu
 • Klucz licencyjny w formie pliku
 • Wsparcie techniczne, pomoc online oraz aktualizacje programu przez okres 6 miesięcy

Warunki korzystania z programu:

 • Licencja przypisana jest do danego podmiotu
 • Licencja umożliwia dowolne uruchamianie aplikacji w jednej kopii poza sytuacjami zabronionymi (wymienionymi w punkcie blokada licencji)
 • W trakcie trwania licencji wszelkie aktualizację/poprawki są udostępniane bez dodatkowych kosztów

Blokada licencji może wystąpić w następujących sytuacjach:

 • Rozpowszechnianie i udostępnianie programu bez zgody autora programu
 • Koniec okresu obowiązywania licencji

Umowa licencyjna:

1.  Program UrGraber dalej zwany „programem” służy do pobierania adresów email ze storn internetowych tworzonych na podstawie fraz wpisanych przez Użytkownika. Program jest chroniony prawem autorskim na podstawie ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2000, Nr 80, poz. 904 ze zm. Umowa licencyjna nie przenosi praw autorskich do programu.

2.  Program może być wykorzystywany do celów komercyjnych po zakupieniu licencji. Licencja umozliwia instalację i korzystanie z programu z zastrzeżeniem, że w tym samym czasie pracuje tylko jedna kopia programu z wykupiona licencją. Aby pracować jednocześnie na 2 kopiach programu wymagane jest zakupienie 2 licencji. (analogicznie do większej ilości)

3. Użytkownik zobowiązuje się do uznania praw autorskich do Programu

4. Użytkownik zobowiązuje się postępować zgodnie z zasadami wynikającymi z prawa autorskiego. Użytkownikowi zabrania się:

 • dekompilowania, deasemblowania
 • odtworzenia kodu źródłowego
 • poddawania inżynierii wstecznej
 • poddawania Programu wszelkim modyfikacjom
 • wykorzystywania Programu do tworzenia innych opracowań bądź produktów
 • udzielania sublicencji oraz przekazywania odpłatnego, nieodpłatnego lub w inny sposób

5. Autor nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników w związku z używaniem lub niewłaściwym używaniem przez Użytkownika Programu.

6. Okres licencji związany jest również z okresem gwarancji na program, w przypadku wystąpienia udokumentowanych błedów w aplikacji w ciągu 7 dni od zgłoszenia zostanie przygotowana odpowiednia poprawka. W szczególnych przypadkach zwrócona zostanie kwota zakupu programu.

7. W przypadku nie dotrzymania powyższych zobowiązań przez Użytkownika licencją zostanie zablokowana. W przypadku naruszenia praw autorskich skutkiem będzie odpowiedzialnośc Użytkowika zgodnie z obowiązującym prawem.

8. Aktualne postanowienia licencji znajdują się pod adresem http://urg.urbisoft.pl/licencja/

9. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby licencjodawcy

10. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej licencji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa autorskiego oraz pozostałych ustaw.